Компаніївка
  • Головна
  • Рішення сесій
  • 2018 рік
  • №362 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності
Переглядів: 394

№362 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності

 


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
дев’ятнадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 18 грудня 2018 року №362

смт КомпаніївкаПро затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності

З метою ефективного використання і утримання комунального майна Компаніївської селищної ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом України,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності (додаток 1).
2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з укладання та переукладання договорів оренди (додаток 2).
3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

Селищний голова О.Маслюков

Результати голосування:
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Вьюн Оксана Василівна ЗА
4 Даум Катерина Володимирівна ЗА
5 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
6 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
7 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
8 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
9 Луговська Валентина Василівна ЗА
10 Лушний Іван Іванович ЗА
11 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
12 Панасюк Юрій Іванович ЗА
13 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
14 Прищепа Павло Іванович ЗА
15 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
16 Сивирин Світлана Василівна ЗА
17 Фролова Анна Миколаївна ЗА
18 Шмега Михайло Богданович ЗА


Додаток 1
до рішення селищної ради
від 18 грудня 2018 року №362

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що перебуває власності Компаніївської селищної ради

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності Компаніївської селищної ради.
1.2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно-будівлі, споруди, приміщення, що належить до комунальної власності.
1.3. Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
II. Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації - в разі оренди нерухомого майна).
У разі надходження одної заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.
2.2. Оголошення про конкурс публікується в засобах масової інформації, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції,);
умови конкурсу;
дата, час і місце проведення конкурсу;
кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
іншу інформацію.
Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду, повідомляються про оголошення конкурсу.
III. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
розмір орендної плати;
ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
дотримання вимог експлуатації об'єкта.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
здійснення певних видів ремонтних робіт;
виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
збереження/створення нових робочих місць;
ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
створення безпечних та нешкідливих умов праці;
дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.
3.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
Фізичні особи - підприємці:
- заяву встановленого зразка;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи – підприємцю;
- бізнес-пропозицію, що має містити зустрічні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, збереження цільового призначення об’єкта оренди (для учасників некомерційного конкурсу) та розмір орендної плати у гривнях (для учасників комерційного конкурсу).
Юридичні особи:
- нотаріально посвідчені копії установчих документів;
- баланс підприємства за звітний період;
- бізнес-пропозицію, що має містити зустрічні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, збереження цільового призначення об’єкта оренди (для учасників некомерційного конкурсу) та розмір орендної плати у гривнях (для учасників комерційного конкурсу).
3.4. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість та бізнес-пропозиції не підлягають розголошенню до початку конкурсу.
3.5. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).
IV. Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники орендодавця, депутати селищної ради.
4.2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується селищним головою.
4.3. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов та терміну проведення конкурсу; розгляд пропозицій учасників конкурсу; визначення переможця конкурсу; складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.
4.4. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.
4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
4.6. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.
V. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
5.2. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.
5.3. Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які підтверджують, що конверти були неушкоджені.
5.4. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.
5.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
відомості про учасників;
пропозиції і зобов'язання учасників;
обґрунтування рішення про визначення переможця.
Протокол підписується головою та секретарем конкурсної комісії і залишається в орендодавця.
5.6. Протокол про результати конкурсу затверджує виконавчий комітет Компаніївської селищної ради.
5.7. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

Секретар селищної ради Ю.Панасюк

Додаток 2
до рішення селищної ради
від 18 грудня 2018 року №___

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з укладання та переукладання договорів оренди

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів та регулює порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності Компаніївської селищної ради на конкурсних засадах.
1.2. Надання в оренду комунального майна за конкурсом полягає в передачі у використання об’єктів оренди тим фізичним та юридичним особам, які нададуть найкращі пропозиції по умовам конкурсу.
2. Конкурсна комісія
2.1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності скликається виконавчим комітетом селищної ради, який несе відповідальність за організацію підготовки конкурсу.
У своїй діяльності Комісія керується діючими нормативними актами, Порядком проведення конкурсу, щодо передачі в оренду майна територіальної громади (додаток).
2.2. Основними принципами діяльності комісії є:
• законність;
• колегіальність прийняття рішень;
• обґрунтованість прийнятих рішень;
• рівність усіх учасників конкурсу.
2.3. Комісія має право:
• залучати до роботи експертів, консультантів, спеціалізовані аудиторські консультаційні організації та фірми;
• визначати умови та строки проведення конкурсу;
• попередньо визначати переможця конкурсу;
• подавати до сільської ради матеріали конкурсу для затвердження переможця.
2.4. Члени комісії не мають права:
• вести поза межами засідань переговори з учасниками конкурсу по питанням укладення договорів оренди;
• бути засновниками, співвласниками, посадовими особами або близькими родичами, коло яких встановлено законодавством, суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у конкурсі.
У випадку участі у конкурсі суб’єктів підприємницької діяльності (СПД), засновниками, співвласниками, посадовими особами або близькими родичами, коло яких встановлено законодавством, являється член комісії, то він не має права приймати участь у розгляді питання по наданню в оренду комунального майна на яке претендує СПД.
2.5. Члени комісії мають право:
• знайомитися з матеріалами конкурсу;
• приймати участь у попередньому визначенні переможця конкурсу;
• вносити пропозиції по вдосконаленню роботи комісії;
• у випадку не погодження з прийнятим рішенням, член комісії має право викласти особливу думку з приводу прийнятого рішення, яке додається до протоколу комісії.
2.6. Члени комісії зобов’язані:
• зібратися у визначений час для проведення засідання конкурсної комісії;
• розглянути матеріали, надані відділом виконавчого апарату районної ради з правових питань та управління об’єктами комунальної власності;
• прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду у встановлений строк.
2.7.Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення норм цього Положення та розголошення інформації про учасників конкурсу.
2.8. До складу конкурсної комісії входять:
Голова комісії, секретар, члени комісії:
Загальна кількість членів комісії 5 - 7осіб. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням селищного голови.
2.9. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань комісією чи окремими її членами, селищний голова своїм розпорядженням може змінити персональний склад конкурсної комісії.

 

Секретар селищної ради Ю.Панасюк