Компаніївка
Переглядів: 392

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік

1

Bianosituo Ao HaKa3y Minicrepcrna $iHaucir sir,26.08.2014 porcy Ns836 " flpo AeqKi [r4TaHHr 3arrpoBaAxeHHr [porpal,tro-uinbeBoro MeroAy cKJIaAaHHt ra BuKoHaHHs In{icuenux $rolxeris "(si srr,riHavra), sri4no pimeuux Kounanii'scrroi celuqsoi pa,upr eia 09 nrororo 2023 poxy N07054, "flpo BHeceHH.f, sMin go piuenur cecii KonruaHi'tecrxoi cenuquoi panu nia 20 rpyAHr 2Q22 poxy Jt6895"i1po 6roAxer KoNrnaHiiecrxoi celvqtroi repraropianrnoi rpoua4u ua 2023 pix "3i grvriuaruu niA 23 lepezun2023 poxy Ns7113,si guiHaula sfu20 xnirux 2023 poxy JS7150,si guinauu sia 18 rpaBHr 2023 porcy Is7169,si gr,tisauu sia 15 qepBHt 2023 pot<y Ns720l.

HAKA3VTO:

1. В нести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради за КПКВК :

0812010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню “;

0812111 “Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги “;

0813104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю “

0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”.

в яких відбулися зміни показників та кошторисних призначень та виклавши їх у новій редакції.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

2