Компаніївка
Переглядів: 1227

№654 Програма Антикорупційних заходів Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять дев’ятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 19 вересня 2019 року №654

смт Компаніївка

Про затвердження Програми Антикорупційних
заходів Компаніївської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки

Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні», «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265, з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади та створення дієвої системи протидії проявам корупції,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму Антикорупційних заходів Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (додаток 1).
2. Затвердити Порядок проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів Компаніївської селищної ради та її виконавчих органів (додаток 2).
3. Покласти відповідальність за виконання Програми Антикорупційних заходів Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки та відповідних заходів на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа СНЄСАРЯ.
4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням селищної ради
від 19 вересня 2019 року №654

ПРОГРАМА
антикорупційних заходів Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

ПРЕАМБУЛА
Цією Програмою антикорупційних заходів (далі – Програма) Компаніївська селищна рада проголошує, що у своїй діяльності, а також у діяльності її депутатів, посадових, службових осіб та працівників (далі – Суб’єкти), включаючи відносини між собою та з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, буде керуватися загальновизнаними принципами доброчесності і вживати усіх законних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції та пов’язаними з нею діяннями (практиками).
Програма – це комплекс обов’язкових до виконання узгоджених правил, стандартів, процедур та взаємопов'язаних завдань і заходів, що здійснюються з використанням коштів ОТГ, та спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції, а також додержання вимог, обмежень та заборон, передбачених антикорупційним законодавством України, у діяльності ради ОТГ.
Метою Програми є створення належних умов і сприяння реалізації державної антикорупційної політики у діяльності ради ОТГ за підтримки й участі громадянського суспільства, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, а також координації діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності ради ОТГ.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ця Програма ґрунтується на нормах Конвенції ООН проти корупції, Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.
2. У цій Програмі терміни вживаються в значеннях, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
3. Дія цієї Програми поширюється на Суб’єктів та її положення повинні виконуватись третіми особами, які вступають у відносини з радою ОТГ.
4. Програма є вищим антикорупційним документом селищної ради та затверджується рішенням селищної ради. У випадку суперечності нормативно-правових актів (рішень) ОТГ положенням Програми, застосовуються положення Програми.
5. Для реалізації Програми, забезпечення належного застосування антикорупційних заходів та їх контролю в селищній раді призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений).
6. Текст Програми та звіти з її виконання розміщені на веб-сайті селищної ради у постійному відкритому доступі.
II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1. Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси об’єднаної територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами.
2. Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону селищна рада та її посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
3. Антикорупційна політика селищної ради Компаніївської ОТГ спрямована на вжиття превентивних антикорупційних заходів для недопущення вчинення Суб’єктами корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією, заохочення чесності, відповідальності й належного управління комунальним та державним майном й справами в інтересах територіальної громади, формування нетерпимості до будь-яких проявів корупції та ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості, доступності, системності, об’єктивності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.
4. Завданням Програми є створення в селищній раді ефективної системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, впровадження і належне функціонування механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності селищної ради, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, заохочення та забезпечення у Суб’єктів антикорупційної правосвідомості та доброчесності.
III. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
1. Для виконання поставлених завдань щодо впровадження належних антикорупційних заходів, селищна рада на постійній основі здійснює:
• Оцінку корупційних ризиків в діяльності селищної ради;
• Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
• Врегулювання поводження з подарунками та проявами гостинності;
• Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та рішень селищної ради;
• Забезпечення етичної поведінки;
• Проведення антикорупційних навчань та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
• Врегулювання та забезпечення діяльності Уповноваженої особи з питань запобігання корупції;
• Забезпечення отримання та обробки повідомлень про корупцію та захисту викривачів;
• Забезпечення відкритості, прозорості діяльності та оприлюднення публічної інформації;
2. У випадку покладення на селищну раду додаткових завдань та заходів антикорупційної направленості радою вищого рівня, антикорупційною стратегією, державною програмою з виконання антикорупційної стратегії чи іншими актами законодавства, такі завдання і заходи будуть виконуватись із внесенням відповідних змін та доповнень до цієї Програми.
3. Виконавцями завдань та заходів Програми можуть також бути підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. У цих випадках відбір виконавців завдань і заходів Програми здійснюється із додержанням вимог законодавства про публічні закупівлі.
IV. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ
1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності селищної ради Компаніївської ОТГ (далі – Оцінка корупційних ризиків) є одним з етапів підготовки Програми чи внесення змін до неї та спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення Суб’єктами своїх повноважень, а також причин і умов, що можуть сприяти вчиненню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
2. Оцінка корупційних ризиків здійснюється постійно діючою Комісією, що утворюється рішенням депутатів селищної ради (далі – Комісія), відповідно до комплексу правил і процедур, визначених Порядком оцінки корупційних ризиків у діяльності селищної ради, який затверджується рішенням селищної ради. В разі її не створення, дану функцію виконує Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений).
3. Оцінка корупційних ризиків в діяльності ради проводиться за необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності ради, а також для проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків можуть залучатися підприємства, установи, організації та незалежні експерти, у тому числі громадські.
4. Керівництво Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ради покладається на Уповноваженого. За ініціативою керівника Комісії, до роботи Комісії, без включення до її складу, можуть залучатися за їх згодою депутати та працівники селищної ради, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
5. За результатами оцінки корупційних ризиків рішенням селищної ради затверджується звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків (причин та умов), можливих наслідків реалізації корупційного ризику та заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.
6. Комісія організовує та забезпечує проведення постійного моніторингу діяльності селищної ради на предмет виявлення нових корупційних ризиків і визначення рівня ідентифікованих та оцінених корупційних ризиків за результатами якого вносяться пропозиції щодо перегляду оцінки корупційних ризиків.
8. В селищній раді не рідше ніж один раз на три роки проводиться зовнішня оцінка корупційних ризиків незалежними експертами результати якої передаються Комісії.
V. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1. Суб’єкти, представляючи об’єднану територіальну громаду, діють виключно в її інтересах.
2. Суб’єктам, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в приватних інтересах.
3. Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в селищній раді здійснюється на підставі Положення про порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності селищної ради, яке затверджується радою з урахуванням таких принципів:
заборони прийняття рішень, вчинення діянь особою в умовах неврегульованого конфлікту інтересів;
обов’язкового повідомлення про наявність у особи реального чи потенційного конфлікту інтересів;
обов’язкового вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.
4. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом зовнішнього чи самостійного врегулювання. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з таких заходів:
усунення суб’єкта від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
застосування зовнішнього контролю за виконанням суб’єктом відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
обмеження у доступі суб’єкта до певної інформації;
перегляду обсягу функціональних обов'язків суб’єкта;
переведення суб’єкта на іншу посаду;
звільнення суб’єкта.
Щодо осіб, які є депутатами ради для врегулювання конфлікту інтересів під час виконання депутатських повноважень можуть застосовуватись заходи, передбачені підпунктами 1 та 2 цього пункту.
5. Суб’єкти зобов’язані не вчиняти діянь та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. У випадку наявності у Суб’єкта конфлікту інтересів такий Суб’єкт зобов’язаний вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
6. Суб’єкти можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
7. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для Суб’єктів визначається Уповноваженим з урахуванням норм Положення про порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності ОТГ.
8. Рішення про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Уповноваженого приймається селищним головою, а у разі його відсутності - заступником.
VI. ПОВОДЖЕННЯ З ПОДАРУНКАМИ ТА ПРОЯВИ ГОСТИННОСТІ
1. Отримання подарунків та інших благ Суб’єктами чи їх близькими особами розглядаються як відносини з підвищеним ризиком корупції і не повинні викликати обґрунтованих сумнівів в об’єктивності, неупередженості та рівному ставленні до будь-яких осіб Суб’єктів при виконанні службових чи представницьких повноважень.
2. Прийняте Суб’єктом рішення чи вчинене діяння на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті/вчинені в умовах конфлікту інтересів.
3. Суб’єкти повинні виконувати покладені службові чи представницькі повноваження чесно та прозоро, а також зобов’язані додержуватись вимог Положення щодо подарунків та інших проявів гостинності в ОТГ, яке затверджується рішенням селищної ради.
4. Контроль за додержанням правил щодо поводження з подарунками та проявами гостинності покладається на Уповноваженого.
VII. ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
1. В селищній раді з метою виявлення в чинних рішеннях та проектах рішень ради положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами сприяють або можуть сприяти корупції (корупціогенних факторів), розроблення рекомендацій стосовно усунення причин та умов, що сприяють корупції, може проводитися антикорупційна експертиза.
2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється щодо проектів рішень ради у таких сферах:
права та свободи осіб, що перебувають на території ОТГ;
повноваження органів місцевого самоврядування ОТГ та осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування ОТГ;
надання адміністративних послуг на території ОТГ;
формування, розподілу та витрачання коштів бюджету ОТГ;
інших майнових, земельних, тарифних та фінансових питань ОТГ, включаючи публічні закупівлі за кошти бюджету ОТГ.
3. Проведення антикорупційної експертизи покладається на Уповноваженого відповідно до Порядку проведення антикорупційної експертизи в селищній раді, який затверджується рішенням ради.
4. Проведення громадської антикорупційна експертизи чинних рішень та проектів рішень ради покладається на ініціаторів такої експертизи.
5. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду селищною радою.
6. Рішення селищної ради, включаючи чинні акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, що увійшли до об’єднаної територіальної громади, у випадку порушення ними вимог, обмежень чи заборони, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» підлягають скасуванню радою або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.
VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
1. Діяльність ради та Суб’єктів здійснюється у відповідності до етичних принципів та стандартів з урахуванням яких відбувається врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення ОТГ повноважень, покладених на неї Конституцією України, законами України та потребами і дорученнями мешканців ОТГ.
2. Етичні принципи та стандарти, що використовуються радою у своїй діяльності, порядок їх застосування та контролю за їх додержанням встановлюються в правилах внутрішнього трудового розпорядку, який затверджується рішенням ради.
3. Етичні принципи та стандарти ради базуються на та таких нормах:
керування під час своєї представницької чи службової діяльності загальнодержавними інтересами та інтересами об’єднаної територіальної громади та її мешканців;
не використання наданих повноважень та пов’язаних з ними можливостей в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
додержання у своїй діяльності та поведінці загальновизнаних принципів порядності, честі і гідності;
не розголошення і не використання в інший спосіб інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
утримання від образливих висловлювань, не використання у публічних виступах недостовірних або неперевірених відомостей стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;
відмови від прийняття будь-яких благ та вигод, подарунків, винагород у будь-якій формі безпосередньо чи опосередковано за діяння, пов'язані зі здійсненням службових чи представницьких повноважень, крім випадків, встановлених законом.
4. Селищна рада запроваджує стимули за додержання правил етичної поведінки та встановлює відповідальність за їх порушення. Наслідками порушення етичних норм будь-яким Суб’єктом є застосування до нього заходів дисциплінарної та особистої відповідальності, а також інших заходів впливу.
5. В разі недодержання Суб’єктами правил етичної поведінки та антикорупційних вимог, обмежень та заборон з метою виявлення причин та умов порушення і притягнення винної особи до відповідальності, в селищній раді проводиться службові розслідування.
IX. НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
1. Навчання, включаючи підвищення кваліфікації, та інформаційно-роз’яснювальна робота антикорупційного спрямування в раді здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
2. Навчання та інформаційно-роз’яснювальна робота можуть передбачати як загальні заходи, так і окремі заходи для певної категорії осіб (депутати, керівники, члени конкурсних комісій тощо).
3. Уповноважений забезпечує постійне надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги, розміщення законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих актів, включаючи Програму та звіти з її виконання, методичних та навчальних матеріалів на офіційному веб-сайті селищної ради, інших інформаційних носіях (плакатах, буклетах, пам’ятках тощо).
X. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
1. Для розробки, планування й виконання антикорупційних заходів та запобігання й виявлення корупції в ОТГ, утворюється та функціонує Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений).
2. Уповноважений є відповідальним за реалізацію цієї Програми. Правовий статус Уповноваженого визначається законодавством України та Положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції в ОТГ, яке затверджується рішенням ради.
3. Уповноважений підконтрольний та підзвітний селищній раді. Поточне спрямування та координацію діяльності Уповноваженого здійснює селищний голова, якщо інше не передбачено законом.
4. До основних завдань Уповноваженого відносяться:
контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо:
- обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- обмежень щодо одержання подарунків;
- запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними відповідно;
- обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;
- вжиття заходів із запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання;
- організацію роботи та проведення навчання щодо дотримання антикорупційних вимог, правил етичної поведінки, розробку та контролю виконання кодексу і стандартів етичної поведінки;
- надання методичної, консультаційної допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- інформування Суб’єктів про зобов'язання щодо передачі в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав;
- перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- забезпечення умов для здійснення повідомлень про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» в селищній раді, а також захисту інформації про викривачів;
- контроль за виконанням радою заборони щодо одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг, крім випадків, передбачених законодавством;
- ознайомлення з результатами спеціальної перевірки осіб та проведення внутрішньої перевірки доброчесності осіб;
- участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) за фактами корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією чи невиконання вимог антикорупційного законодавства, порушень правил етичної поведінки;
- проведення внутрішньої антикорупційної експертизи;
- проведення внутрішнього антикорупційного аудиту;
- розгляду в межах повноважень повідомлень щодо причетності Суб’єктів до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- ведення обліку Суб’єктів, притягнутих до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.
5. Уповноважений в обов’язковому порядку залучається до проведення в раді:
оцінки корупційних ризиків;
врегулювання конфлікту інтересів;
внутрішньої антикорупційної експертизи;
службових розслідувань діянь з ознаками порушень антикорупційних вимог, обмежень та заборон;
внутрішнього антикорупційного аудиту;
розгляду та підготовки пропозицій з удосконалення антикорупційної програми та антикорупційних заходів.
6. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в раді є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку Суб’єктів, а також інших осіб забороняється. Забороняється покладення на Уповноваженого обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених законодавством, Програмою та Положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції в раді ОТГ, чи обмежують виконання ним повноважень.
7. Матеріально-технічне, фінансове та кадрове забезпечення виконання завдань Уповноваженого повинно відповідати вимогам, що наведені в Програмі та покладається на селищну раду.
XI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЮ, ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
1. З метою забезпечення умов для інформування селищної ради про порушення Суб’єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції», в ОТГ створюється та цілодобово функціонує можливість прийому повідомлень про факти корупції, зокрема через спеціальну поштову скриньку, телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку.
2. Організація та забезпечення функціонування в раді отримання повідомлень про корупцію покладається на Уповноваженого.
XII. ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
1. Селищна рада гарантує та забезпечує прозорість у своїй діяльності і запроваджує належні процедури підзвітності на основі таких принципів:
максимальне використання відкритого формату даних інформації про роботу селищної ради, включаючи інформацію про зміст проектів рішень ради з усіма додатками до них;
впровадження електронного документообігу в своїй діяльності, що дасть можливість доступу до відкритих документів через системи обліку інформації та Інтернет, із забезпеченням фінансування впровадження зазначеної системи;
забезпечення обліку та відкритого онлайн доступ до інформації про:
- комунальне майно;
- кадрове наповнення та кадровий добір;
- діяльність Суб’єктів за основними критеріями, що становлять суспільний інтерес;
- діяльність комунальних підприємств, утворених в ОТГ;
- виявлені конфлікти інтересів та заходи з їх врегулювання, включаючи передачу в управління належних Суб’єктам цінних паперів, підприємств та корпоративних прав;
- стан довкілля, економічних та бюджетно-фінансових показників;
- розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету, включаючи надання благ і пільг за рахунок бюджету;
покладення обов’язку із забезпечення прозорості та відкритості в ОТГ на окремий спеціалізований підрозділ;
неприпустимості обмеження доступу до інформації про факти корупції, корупціогенних факторів та заходів реалізації антикорупційної політики.
2. Громадськість може здійснювати незалежний моніторинг діяльності селищної ради на основі та користуючись принципами відкритості та прозорості в її роботі.
4. Селищна рада здійснює постійну комунікацію у сфері запобігання корупції та періодичний перегляд її заходів залежно від показників ефективності антикорупційних комунікаційних кампаній та результатів проведених соціологічних, аналітичних досліджень. З цією метою в ОТГ розробляється та затверджується її рішенням комунікаційна стратегія.
XІV. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕРІОДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Координація виконання Програми здійснюється селищним головою, а у разі його відсутності - заступником.
2. Моніторинг виконання Програми здійснюється Уповноваженим.
3. Моніторинг включає в себе постійні нагляд та контроль за дотриманням Програми Суб’єктами та третіми особами, які вступають у відносини з селищною радою.
4. Нагляд і контроль за дотриманням Програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:
отримання відомостей про стан виконання заходів Програми;
розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
здійснення планових та позапланових перевірок виконання (реалізації) Програми;
проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
5. Для здійснення моніторингу Уповноважений має право отримувати у письмовій формі від Суб’єктів відповідну інформацію про результати реалізації відповідних заходів.
6. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Програми Уповноважений виявить ознаки порушення Програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він повідомляє про це селищного голову для вжиття заходів реагування, у тому числі проведення внутрішнього розслідування.
7. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Програмою на підставі Положення про моніторинг та оцінку виконання Програми, яке затверджується рішенням селищної ради.
8. Виконавці Програми (особи відповідальні за виконання заходів Програми) протягом 10 днів з дня закінчення кожного кварталу у письмовій формі інформують Уповноваженого про виконання відповідних заходів Програми.
9. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі від Суб’єктів необхідну інформацію про результати реалізації відповідних заходів.
10. Оцінка проводиться за критеріями фактичного виконання заходів, своєчасності, повноти та впливу на очікувані результати. Додаткові критерії оцінки можуть визначатись Уповноваженим. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає протягом 20 днів з дня закінчення кожного кварталу і передає селищном голові та оприлюднює на сайті селищної ради. Оприлюдненню річного звіту передує його обговорення з громадськими організаціями.
XV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ
1. Координацію діяльності, спрямованої на підтримку актуальності Програми, здійснює селищний голова, а у разі його відсутності – його заступник.
2. Програма може бути переглянута за результатами:
звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності ради;
здійснення нагляду і контролю за дотриманням Програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
аналізу практики діяльності Уповноваженого та причин і умов, що сприяють корупції;
проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із Суб’єктами, а також громадськими експертами щодо удосконалення Програми.
3. Перегляд Програми здійснюється шляхом внесення змін до неї або затвердження її у новій редакції.
4. Ініціатором внесення змін до Програми може бути Уповноважений, Суб’єкти, громадські експерти, посадові особи НАЗК, а також суд шляхом винесення рішення.
5. Пропозиції щодо внесення змін до Програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Щороку протягом першого кварталу Уповноважений готує та надає селищному голові узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Програми, які надійшли, разом зі своїми обґрунтованими рекомендаціями щодо їх врахування або відхилення.
6. Селищний голова, отримавши від Уповноваженого узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Програми, ініціює підготовку рішення щодо їх прийняття.
7. У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Програми, селищний голова у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює підготовку рішення селищної ради щодо їх прийняття.
8. Зміни та доповнення до Програми набувають чинності і стають її невід'ємною частиною з дня їх затвердження рішенням селищної ради, якщо у самому рішенні не вказаний інший строк.

 

Секретар селищної ради Юрій ПАНАСЮК


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням селищної ради
від 19 вересня 2019 року №

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів Компаніївської селищної ради та її виконавчих органів

1. Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Компаніївської селищної ради та її виконавчих органів (надалі – Антикорупційна експертиза) проводиться з метою:
виявлення в чинних нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів Компаніївської селищної ради та її виконавчих органів корупціогенних факторів, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
розроблення рекомендацій щодо усунення цих корупціогенних факторів.
2. Корупціогенний фактор - це здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.
3. Антикорупційна експертиза може проводитися депутатами Компаніївської селищної ради при виконанні ними своїх повноважень з представлення та захисту інтересів своїх виборців.
4. Громадська антикорупційна експертиза може проводитися за ініціативою фізичних осіб, юридичних осіб, громадських об’єднань або консультативно-дорадчих органів при Компаніївській селищній раді та її виконавчих органах . Перелік осіб, які можуть ініціювати та проводити Антикорупційну експертизу не є вичерпним та визначається чинним законодавством України.
5. Особи, що проводять громадську антикорупційну експертизу можуть самостійно визначати методологію її проведення. Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 №1395/5, є рекомендованою при проведенні Антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
6. За результатами Антикорупційної експертизи готується Висновок Антикорупційної експертизи (далі – Висновок). Висновок оформлюється у письмовому вигляді та підписуються особами, що її проводили.
7. У Висновку зазначається:
7.1. прізвище, ім’я та по-батькові або найменування особи (осіб), що провели Антикорупційну експертизу;
7.2. адреса місце проживання/місцезнаходження особи (осіб), що провели Антикорупційну експертизу (для громадської антикорупційної експертизи);
7.3. інформація про застосовану Методологію проведення Антикорупційної експертизи;
7.4. назва нормативно-правового акту або проекту нормативно-правового акту, щодо якого проводилася Антикорупційна експертиза;
7.5. опис виявлених корупціогенних факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
7.6. рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
7.7. дата складання Висновку;
7.8. підписи автора (авторів) Висновку.
8. Складений Висновок за результатами громадської антикорупційної експертизи подається до органу, який видав (прийняв) нормативно-правовий акт або до повноважень якого віднесено прийняття проекту нормативно-правового акту щодо змісту якого проведено таку експертизу.
9. Висновок громадської антикорупційної експертизи без зазначення місця проживання та/або місцезнаходження особи (осіб), що проводили таку експертизу, не підписаний автором (авторами), а також такий, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
10. Висновок громадської антикорупційної експертизи оформлений без дотримання вимог зазначених у підпунктах 7.3–7.7. пункту 7 цього Порядку, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не більше п'яти робочих днів з дня його надходження.
11. Результати Антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду органом, який видав (прийняв) нормативно-правовий акт або до повноважень якого віднесено прийняття проекту нормативно-правового акту щодо змісту якого проведено Антикорупційну експертизу.
12. Висновки щодо рішень Компаніївської селищної ради передаються на розгляд профільної депутатської комісії.
13. Депутати відповідно до Регламенту Компаніївської селищної ради можуть оголошувати Висновки, проведеної ними Антикорупційної експертизи, на пленарному засіданні ради або засіданні депутатської комісії під час розгляду питання щодо змісту нормативно-правового акту або проекту нормативно-правового акту, який був об’єктом Антикорупційної експертизи.
14. За підсумком розгляду Висновку громадської антикорупційної експертизи заявнику (заявникам) надається письмова відповідь, що містить інформацію про врахування рекомендацій або обґрунтовану відмову у врахуванні рекомендацій громадської антикорупційної експертизи. Письмова відповідь за підсумком розгляду Висновку громадської антикорупційної експертизи надається у термін, що не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання такого Висновку.

 

Секретар селищної ради Юрій ПАНАСЮК